Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

COACH JE KRACHT, gevestigd aan de Strohuls 1 (5404 JG) te Uden,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.coachjekracht.nl

info@coachjekracht.nl

Strohuls 1, 5404 JG UDEN

+31 6 22 56 55 71

Yvette van de Veerdonk is de Functionaris Gegevensbescherming van COACH JE KRACHT. Zij is te bereiken via info@coachjekracht.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

COACH JE KRACHT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

COACH JE KRACHT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– de informatie die je zelf verstrekt voorafgaand aan (middels een aanmeldingsformulier) en tijdens een coachingtraject bij COACH JE KRACHT, zoals over de gezins- en werksituatie en gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

COACH JE KRACHT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om gesprekken/consulten op maat te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

COACH JE KRACHT neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COACH JE KRACHT) tussen zit. COACH JE KRACHT gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

COACH JE KRACHT bewaart bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn van 7 jaar;
  • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld t.b.v. en tijdens gesprekken/consulten: maximaal 2 jaar na het volledig afsluiten van een behandeltraject.

Delen van persoonsgegevens met derden:

COACH JE KRACHT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COACH JE KRACHT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

COACH JE KRACHT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COACH JE KRACHT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachjekracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

COACH JE KRACHT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

COACH JE KRACHT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachjekracht.nl.