Algemene Voorwaarden

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, informeer ik je bij deze over de algemene voorwaarden van COACH JE KRACHT. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten.

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ ‘me’ of ‘mijn’ staat wordt COACH JE KRACHT bedoeld. De cliënt en/of opdrachtgever wordt aangesproken met ‘je’, ‘jouw’ en ‘jij’.

Door gebruik te maken van de diensten van COACH JE KRACHT, stem je in met hierna beschreven staat:

Contactgegevens:

     www.coachjekracht.nl

     info@coachjekracht.nl

   Strohuls 1, 5404 JG UDEN

   +31 6 22 56 55 71

 Dienstverlening:

Alle diensten van COACH JE KRACHT zijn inspanningsverbintenissen, gericht op bewustwording en inzicht. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van gestelde doelen geven. 

Aanmelding en informatieverstrekking:

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en/of jouw opdrachtgever vooraf aan mij te verstrekken. Ook medische klachten, medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses dienen vooraf te worden gemeld. Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Indien nodig verwijs ik je door naar jouw arts of naar andere hulpverleners.

Dossiers en privacy:

Door mij wordt aan beperkte dossiervorming gedaan, waarbij ik jouw persoonlijke en medische gegevens registreer, alsook notities maak tijdens coach- of (stress)counselingsessies. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens om en gebruik jouw gegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom de Bescherming Persoonsgegevens. Lees hiervoor ook de uitgebreide privacyverklaring van COACH JE KRACHT.

Annulering van afspraken en workshops/lezingen:

Ben je verhinderd en wil je onze coachafspraak afzeggen? Dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk! We zullen dan in overleg bekijken of er op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt kan worden.

Als je tenminste 24 uur van te voren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Ik heb dan nog voldoende tijd om de door jou gereserveerde tijd te gebruiken voor het inplannen van andere afspraken.

Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang, of als je onaangekondigd niet of te laat verschijnt op onze afspraak, dan zal de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht.

Bij annulering van een workshop/lezing kun je tot uiterlijk 21 dagen van te voren kosteloos en zonder opgaaf van redenen schriftelijk (e-mail) annuleren. Hierbij is de annuleringsdatum de datum van ontvangst van jouw email of Whatsapp-bericht.

Wanneer je annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop of lezing, ben je 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

Wanneer je annuleert binnen 7 dagen voor aanvang, ben je het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Ik heb het recht de data en/of tijden van de geplande workshops te wijzigen en heb eveneens het recht om een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten. Wanneer ik besluit een workshop/lezing te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

Tarieven en betalingsvoorwaarden:

De tarieven, veelal op basis van uurtarief kunnen worden opgevraagd. Bij het afsluiten van een traject zullen deze schriftelijk worden bevestigd.

Coachgesprekken worden óf direct na de sessie contant voldaan (kan ook via een betaalverzoek) óf worden nadien in rekening gebracht door middel van een digitale factuur, welke per mail wordt toegestuurd. Bij betaling per factuur dient deze binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan, of in ieder geval vóór de eerstvolgende afspraak.

Indien niet jij maar jouw werkgever de coaching betaalt, wordt een coachtraject vooraf betaald.

Bij inschrijving voor een workshop of opdracht voor het geven van een lezing of gastles ontvang je vooraf mijn digitale factuur, welke binnen 2 weken na ontvangst dient te worden voldaan, in ieder geval 21 dagen vóór aanvang van de workshop.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere gesprekken op te schorten of cliënt uit te sluiten van deelname aan workshops/lezingen, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Klachten:

Wanneer je niet tevreden bent over een door COACH JE KRACHT geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen schriftelijk aan mij te melden. We zullen dan in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken om samen tot een oplossing te komen. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Mocht ondanks het gezamenlijke gesprek het geschil blijven bestaan, dan kun je je als cliënt richten tot de klachtencommissie van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), waarbij ik ben aangesloten. Het klachtenreglement en bijbehorende Etnische Code wordt op jouw verzoek graag door mij aan jou verstrekt.

Aansprakelijkheid:

COACH JE KRACHT is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade bij de cliënt en/of de opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
  • doordat COACH JE KRACHT is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook hierboven onder aanmelding en informatieverstrekking.
  • Cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel tijdens als na een behandeling of behandelperiode;
  • COACH JE KRACHT draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen;
  •  COACH JE KRACHT behoudt zich het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan COACH JE KRACHT;

Indien COACH JE KRACHT wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop haar algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Copyright:

COACH JE KRACHT behoudt alle auteursrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s en logo’s) en verstrekt lesmateriaal. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website en het verstrekte lesmateriaal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COACH JE KRACHT, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.